تزریق سرم در منزل

تزریق سرم در منزل

تزریق سرم در منزل تزریق سرم در منزل توسط پرستاران ما که همگی فارغ التحصیل  از دانشگاههای معتبر میباشند انجام می شود. هدف از تشکیل این گروه ارائه خدمات پزشکی  پرستاری می باشد . ما این تجارب را بعد از سپری کردن بهترین سال های عمرمان بر بالین بیماران و کسب اندوخته های فراوان در ادامه مطلب