از بدو شروع همه گیری کرونا در جهان مخصوصا در کشورمان، بسیاری از مردم دغدغه دچار شدن به این ویروس بسیار خطرناک را دارند . ویروسی که در زمان های مختلف به اشکال مختلفی نمایان می‌شود . گاهی با قدرت سرایت به کودکان و نوجوانان و گاهی هم با سرایت به بزرگسالان و افراد مسن .
کرونا ویروس علاوه بر مسائل بهداشتی نیاز به رعایت مسائل روحی و روانی نیز دارد. پزشکان در این خصوص توصیه‌ اکید دارند که در این دوران همه گیری به مسائل روحی و روانی بسیار بسیار توجه کنیم. بیماران کرونایی در دوران بیماری بایستی کمترین فشار روحی و عصبی را متحمل شده و همراهان ایشان نیز با صحه صدر و کنترل رفتار خود به بیمار این امید را بدهند که با رعایت نکات پزشکی، استراحت مناسب و کاهش فعالیت‌های بدنی می ‌تواند به امید خدا ازین بیماری گذر کند.

کاهش استرس قبل و بعد از دچار شدن به ویروس کرونا امری بسیار ضروری است. چه بسیار بیمارانی که از ترس پیشرفت بیماری و مرگ، به راحتی به کام مرگ کشیده شده‌اند. کرونا ویروسی است که با تاثیر بر سیستم دفاعی بدن بیمار، باعث تضغیف آن و در نهایت ابتلای وی به این ویروس می‌شود. کنترل استرس در تمام این دوران سخت کمک بسیاری به افزایش قدرت سیستم دفاعی خواهد کرد.

در ادامه به بررسی راه‌کارهای مقابله با استرس در این دوران را یادآوری می‌کنیم

با اضطراب ناشی از ابتال به بیماری چگونه برخورد کنید؟

1 .دستهایتان را مکرراً بشویید. این مؤثرترین روش برای پیشگیری از بیماری است.

2 .به دنبال اطالعات دقیق باشید و این اطالعات را از منابع معتبر مثل سازمان جهانی بهداشت، وزارت بهداشت و سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی بگیرید. میتوانید سواالت خود را از سامانه سالمت با شماره 1۹۰ بپرسید. البته نیازی نیست بیش از روزی یک یا دوبار اخبار را چک کنید.

بخوانید
شکستگی دست و انگشتان آن

3 .قبل از بازنشر اخبار و اطالعات از درستی آن مطمئن شوید. انتشار اخبار نادرست، اضطراب اطرافیان شما و جامعه را بیدلیل زیاد میکند.

4 .بدانید این اولین و آخرین بیماری واگیردار و همهگیر نیست. کشندهترین بیماری نیز نیست. شاید جالب باشد که بدانید از هر صد نفری که مبتالبه این بیماری میشوند، دو نفر ممکن است که جانشان را از دست بدهند. در ضمن بعضی از بیماریها که چندان جدی گرفته نمیشود، مرگومیر باالیی دارند. برای مثال ساالنه بیش از یک میلیون نفر در جهان به علت ابتال به سل جان خود را از دست میدهند.

5 .اگر برای رعایت ایمنی ساعات طوالنی در منزل هستید، سعی کنید در خانه فعال باشید و بیکار نمانید. تحرک کافی داشته باشید و حتی در خانه ورزش کنید.