واکسن کووید 19

یک واکسن برای کووید 19 نخستین فاز پژوهش های بالینی برای دستیابی به واکسنی کارآمد برای این بیماری را گذراند و وارد فاز دوم کارآزمایی بالینی شد.
این خبر بیانگر این مژده است که کمپانی امریکایی مودرنا Moderna Therapeutics – سازنده این واکسن – شاید بتواند نخستین پروانه را برای واکسن انسانی کووید 19 ، دریافت کند.
این کمپانی در این نوبت واکسن را بر روی 600 بیمار آزمایش خواهد کرد که از این هفته آغاز شده و بیماران دریافت کننده واکسن تا هفته آینده به ایمنی خواهند رسید که امید می رود که بزودی آخرین فار این کارآزمایی هم انجام شود.