دکتر

دکتر ایمانی

سونولوژیست

دکتر

دکتر حاتمی

متخصص داخلی

دکتر

دکتر مختاری

نورولوژیست

دکتر

دکتر رضا نژاد

مغز و اعصاب

 

دکتر

دکتر مختاریان

متخصص قلب و عروق

دکتر

دکتر قجاوند

متخصص داخلی

دکتر

دکتر حسین زاده

ارتوپدی

دکتر

دکتر علیزاده

طب اورژانس