غربالگری سرطان سینه

پیشگیری از بیماری در افراد به ظاهر سالم
سرطان سینه

سرطان سینه شایع ترین سرطان در ایران بوده و نرخ بروز استاندارد شده ی سنی آن در حدود 33 نفر و نرخ مرگ و میر استاندارد شده ی سنی آن در حدود 14 نفر در هر 100 هزار نفر است

غربالگری استاندارد این سرطان توسط ماموگرافی انجام می شود.

طبق توصیه کارگروه خدمات پیشگیری USPSTF، انجام ماموگرافی هر دو سال یک بار در زنان 50 تا 74 سال در رده ی B قرار دارد. به این معنی که انجام آن سود نسبتاً بیشتری از خطرات آن دارد.

طبق توصیه کارگروه خدمات پیشگیری USPSTF، شروع انجام ماموگرافی از سن 40 سالگی بر اساس شرایط بیمار در رده ی C قرار دارد. به طور مثال شروع ماموگرافی سالانه از سن 40 سالگی در افرادی که خطر بروز سرطان سینه در آنها 2 برابر افراد عادی است، سودی برابر شروع ماموگرافی دو سالانه از سن 50 سالگی دارد.

طبق توصیه کارگروه خدمات پیشگیری USPSTF
، شواهد کافی برای توصیه به انجام ماموگرافی در زنان 75 ساله و بیشتر، انجام
DBT (Digital breast tomosynthesis)
در همه زنان به عنوان غربالگری اولیه، و استفاده از سایر روش های تشخیصی (سونوگرافی، MRI و DBT و …) در افراد دارای سینه های متراکم با تست منفی ماموگرافی، وجود ندارد.

منبع : USPSTF

بخوانید
پرستاری در منزل